потребител:    парола:
 

Публикации – Йорданка Факирска

Самостоятелни публикации в български издания
Монографии и студии

1.   Факирска Й. Предучилищна педагогика. Съвременни проблеми и тенденции. РУ „А. Кънчев“, 2012.

2. Факирска Й. Педагогически технологии за стимулиране на познавателната дейност на 5-7-годишните, С., 2009, 136 с.
3.    Факирска Й. Готовност на 5-6 годишните деца за обучение в училище. С., Макрокосмос, 1998, 80 с.
4.    Факирска Й. Особености във възпитанието и развитието на децата от домовете за деца от предучилищна възраст. – Резонанс, НИО, 1997. 2, 36 с.
5.    Факирска Й. Система на работа в подготвителена група за училище. – Иновации, НИО, N2, 1997, 36 с.
6.    Факирска Й. Детето – нашият домашен любимец. С., НИО, 2000, 112 с.
7.    Факирска Й. Играя, мисля, смятам, С., Тилия, 1999, 32 с. (под печат)

Публикации в чужди издания
7.    Fakirska Y., Andersen, the moral values and the children s ideas for good. in“Hahs Christian Andersen a poet in Time”. Odense Univesity Press, Denmark, 1999, p. 255-259
8.    Fakirska Y. Prevention of ethnical conflicts through intercultural education. Symposium “Intercultural education. Groups with distinctive cultural identities.”  Thessaloniki, Greece, 2001, p. 114-115
9.    Fakirska Y. Intercultural Education in the Kindergarten. , International conference on Intercultural Education in the Balkan Countries, 9-15 of May, 2003, Ohrid, FIROM, PH Kyriakidis Brothers, Greece, 2004, p.121-129
10.    Fakirska Y. The Program “At the School Threshold” – New Approach to Children’s Preparation for School., – І  Balkan congress Educational Programs in Balkan Countries Education, Drama, Greece, Eпimeлнрio, 2004 p. 145-156
11.    Fakirska Y. Educatia interculturala incepe inca din gradinita. In Invatamantul primar, Romania, N 4, 2004, p. 48-53
12.    Fakirska Y. Computer didactic game in the kindergarten. Quality in education in the Balkans, 2005, Thessaloniki, Greece, p. 141-149
13.    Fakirska Y. Jocul didactic pe calculator in gradinita. in Buletin stiintific, Universitatea din Pitesti, Romania, 1, 2005, p. 133-138
14.    Preventing aggression by forming tolerant behavior., – International conference “Edu-world 2006”, Pitesti, 2006, p. V-26-35
15.    Факирска Й. Доверие, Эмоциональная отзывчивость и требовательность – педагогические оружия против ранней агресии. В: Jezuk wspotczesnej pedagogiki, czesc 2. Siedlece, 2008, с. 87-94
16.    Yordanka Fakirska The contribution of Professor Dr. Elka Petrova to Bulgarian pre-school theory and practice. Thessalonica, 2008.

Публикации в съавторство
Монографии и книги

17.    Факирска Й., Р. Милянкова. Предучилищното възпитание в развитите страни. С., Микрокосмос, 1994, 115 с.
18.    Близнаков Г. , Д. Лазаров, Й. Факирска и др.  Българското училище на 21 век. С. Изд. тилиа, 1995, 71 с.
19.    Факирска Й. Пред прага на училището (програма за подготвителна група за училище). Съавт. О. Занков и др. С., Труд, 2000, 100 с.
20.    Факирска Й. Даскалова Ст. и др. Образование за всички. Национална оценка 2000, С. 1999г. – с. 135
21.    Факирска Й. Книга за учителя на подготвителна група за училище. Съавт. О. Занков, Ф. Даскалова и др. С. НИО, 2001, 244с.
22.    Факирска Й. Игрови образователни технологии. В: 65 години институционализирани изследвания в образованието, С. НИО, 2001, с. 156-160
23.    Факирска Й. Готовността за училище – фактор за реализиране на интеграцията между детска градина и начално училище. В: Научни трудове, т.38, серия 6, РУ “А. Кънчев, Русе, 2001, с.192-198
24.    Факирска Й. Ранно чуждоезиково обучение – проблеми и тенденции. В: сб. Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век, международна научно-практическа конференция, Варна, 2001, с. 185-188

В книги, сборници и списания

25.    Факирска Й. Концепция за предучилищното възпитание. – В: Концепции за предучилищно възпитание (проекти), С., НИИО, 1991.с. 57-80.
26.    Факирска, Й. Гражданското образование в предучилищна възраст. – В кн.: Въведение в гражданското образование. С., ИК Ласка, 1998. с. 159 – 164.
27.    Факирска, Й. Груповата организация в подготвителната група за училище. – В кн.: Групова организация на образователния процес в училище.С., НИО,1998, с. 229-271.
28.    Станев Ст., Факирска Й, и др., Методология и технология за създаване на държавните образователни изисквания. С., НИО, 2000, Т 3. 175-187.
29.    Факирска Й. Предучилищното образование – съизмеримо с новите реалности. В – Сб: Образованието на 21 век – национални проекции. С. UNESCO, НИО, 1998. с. 153-156.
30.    Факирска Й. Творческата игра за умственото възпитание на децата. – В кн.: Взаимодействие между естетическото и умственто възпинатие в учебно-възпитателния процес на детската градина. С., МКНП, НИО, 1988. с. 120-130.
31.    Факирска Й. Детската градина – микросреда за семейно и обществено възпитание. В Сб.: Семейството и променящият се свят. 1994.
32.    Факирска Й. Световни тенденции в подготовката и квалификацията на детските учители. В Сб.: Подготовка и квалификация на педагогически кадри с висше образование. С., 1994. с. 146-150.
33.    Факирска Й. Взаимовръзката на умственото и естетическото възпитание на децата в играта. – Известия на НИИО,1987. N. 33, с. 35-39.
34.    Факирска Й. Интегралния подход при обучението в детската градина – В Сб.: Първа национална школа по социални и педагогически проблеми на образователното дело. С., МНП, 1984, с. 206-212.
35.    Факирска Й. Условия за възпитаване на самостоятелност у децата чрез сюжетно-ролеви игри. – Предучилищно възпитание, 1980, N 5, с. 1-5
36.    Факирска Й. Някои съврменни разработки за формиране на елементарни математически представи. – Предучилищно възпитание, 1980, N 10, 39-40.
37.    Факирска Й. Комплексния подход при многостранното формиране на детето. – Предучилищно възпитание, 1981, N 5, 9-14.
38.    Факирска Й. Възможности за усвояване на елементарни математически знания. Предучилищно възпитание, 1981, N 9, 1-7.
39.    Факирска Й. Играта и умственото възпитание. – Предучилищно възпитание, 84, N 3, 30-21.
40.    Факирска Й. Самодейността на детето и ръководенето на творческата игра. – Предучилищно възпитание, 1989, N 4, 22-24.
41.    Факирска Й. Концептуалност при създаване на нова програма за детските градини (дискусия). 1991, N 4, 18.
42.    Факирска Й. Специфика на психосоциалните потребности на децата от ДДПВ. – Предучилищно възпитание, 1992, N 31 29-32.
43.    Факирска Й. Предучилищното възпитание в Скандинавските страни. – Предучилищно възпитание, 1992, N 6, 41-44.
44.    Факирска Й. Алтернативни форми, подходи и методи на обучение при формиране на ЕМПП. В сб.: Детето и математиката 1-3 и 4 клас. Ст. Загора, 1992. с. 54.55.
45.    Факирска Й. Вариативност при организиране на педагогическия процес в детската градина. – Предучилищно възпитание, 1993, N 2, 40-41.
46.    Факирска Й. Иновации в дейността на ДДЮ. – Предучилищно възпитание, 1994, N 5, 26-30.
47.    Факирска Й. Образователни програми за предучилищните заведения. – Предучилищно възпитание, 1994, N 1, 45-48.
48.    Факирска Й. Социална дезадаптация на възпитаника от ДДЮ. – Обществено възпитание, 1994, N 1, 34-38.
49.    Факирска Й. България и световните тенденции в предучилищното възпитание. – Дом, дете, детска градина, 1994, N 6, 24-32.
50.    Факирска Й. Алтернативни форми за организация на педагогическия процес в детската градина. – Предучилищно възпитание, 1995, N 5, 34-37.
51.    Факирска. Й. Груповата работа – форма на възптание и обучение. – Предучилищно възпитание, 1997, N 10, 12-19.
52.    Факирска Й. Система на възпиателно-образователна работа в подготвителна за училище група. – Предучилищно възпитание, 1997, N 2-3-4, 12-19.
53.    Факирска Й. Диагностика на готовността на децата за училище, – Стратегии, 1997, N 1, 91-94.
54.    Факирска Й. Изисквания към работата в подготвителна група за училище. – Стратегии, 1997, N 4, 64-71.
55.    Факирска Й. Цели на предучилищното възпитание., в: Цели на средното образование. – Иновации, 1997, N 7, 14-15.
56.    Факирска Й. Единна възпитателна микросреда в детската градина и семейството. – Предучилищна възпитание, 1997, N 9-10, 7-8.
57.    Факирска Й. Традиции и тенденции в подготвката на децата за училище. – Предучилищно възпитание, 1998, N 4, 18-23.
58.    Предучилищното обучение – предпоставка за успешно образование. – Предучилищно възпитание, 1998, N 2, 45-48.
59.    Факирска Й. Съвременни аспекти на приемствеността между детската градина и училището. – Отворено образование, 1998, N 6, 113-120.
60.    Факирска Й.  Детската градина – място за защита правата на детето. – Предучилищно възпитание, 1999, N 3.
61.    Факирска Й. Подбор и структуриране на образователното съдържание за подготвителна група. Предучилищно възпитание, 2000, N 1, 32-37.
62.    Факирска Й. Превенция на ранното отпадане от училище на децата роми. В: Юбилеен гошник, НИО, С. 2000, с. 48-56
63.    Факирска Й. Децата в риск и бъдещото им развитие. Предучилищно възпитание, 2001, № 2, с. 30-35

64.    Факирска Й. Интеркултурното образование – перспектива пред образованието на Балканите., в: Образованието на Балканите. Традиции и перспективи, Благоевград, 2001, с. 94-99
65.    Факирска Й. Съвременни образователни технологии за постигане на готовност за училище. В: Съвременни образователни тенденции в предучилищна възраст, Свят, 2001, с. 66-70.
66.    Факирска Й. Превенция на ранното отпадане от училище на децата роми.(ІІ част), сп. Стратегии на образователната и научната политика, 2002, извънреден брой, с. 170- 184
67.    Факирска Й. Повишаване ролята на педагогическите кадри за гарантиране на качеството на образованието.  Отворено общество, С. 2002, с. 5-41
68.    Факирска Й. Ранно отпадане от училище (начален етап) – състояние и проблеми. В сб.: Общество на знанието и образование за всички, С. 2003, с. 193-203
69.    Факирска Й. Интеркултурното образование в детската градина., сп. Предучилищно възпитание, 9, 2003, с. 6-10
70.    Факирска Й. Отношение на учители и родители към образованието и отпадащите ученици. В: Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения., С. 2004,
71.    Факирска Й. Проблемът за подготовката на децата за училище, сп. Предучилищно възпитание, 2004, № 9, с.29-33
72.    Факирска Й. Правата на детето в практиката на българското предучилищно възпитание., Детската градина – институтция за закрила на детето и помощник на семейството при отглеждането и възпитанието му, с. 10-13, Добрич 2004
73.    Факирска Й. Тенденции и перспективи пред ранното чуждоезиково обучение., Годишник, ПК Дупница, 2005 г., с. 135-141
74.    Факирска Й. Причини за ранното отпадане от училище (ученици до ІV клас)л, Годишник, ПК Дупница, 2005 г., с. 141-148
75.    Факирска Й. Профилактика на агресията чрез формиране на нагласи за толерантно поведение, сп. Предучилищно възпитание, 2006, №7, с. 22-27
76.    Fakirska J. Requirements to proceedings in preschool group. Strategies for polici in science and education – Summaries, 1998. p. 26-27
77.    Fakirska Y. Educational system of Bulgaria. National report.  – Резонанс, 1997, N 1, (материала за предучилищно възпитание)
78.    Fakirska Y. National education for all. Plan of action of republic of Bulgaria. Preparation of National Plans of Action (2002-2015). Balkan Sub-Regional Consultative Seminar (28-30.11.2002). NIE, Sofia, 2003, p. 52-59 (в съавт.)
79.    Факирска Й. Формиране елементи на учебната дейност при обучението на 5-6 годишните деца, Автореферат на дисертация, С., 1991. 32 с.
80.    Факирска Й. Педагогически изисквания към компютърните дедактически игри за предучилищна възраст. – В: Подходи за разработване на компютърни програми за обучение. Сб, МНП, 1987. с. 46-53.
81.    Факирска Й. Готовност на 5-6 годишните деца за обучение в училище. – В сб.: Образование и възпитание в условията на съвременната научно-техническа революция. С., Мнп, 1987, с. 179-187.
82.    Факирска Й. Педагогически и методически проблеми на използване на компютъра в детската градина. – Известия на НИИО, 1987, N 33 201-207.
83.    Факирска Й. Микрокомпютърът – средство за оптимизиране на учебния процес в детската градина. В сб.: Образованието в условията на преустройство. С., МКНП, 1988 с. 118-122
84.    Факирска Й. Подготовка на децата за училище чрз формиране на елементи на учебна дейност. – В: Постижения и перспективи в научноизследователската работа на НИИО, С., 1989.
85.    Факирска Й. Възможности за усвояване на елементарни математически знания. – Предучилищно възпитание, 1981, N 9, 1981, 1-7.
86.    Факирска Й. Готовност на 5-6 годишните деца за овладяване на учебната дейност. – Предучилищно възпитание, 1986, N 4, 2-4.
87.    Факирска Й. Проблеми при ползване на микрокомпютъра в детската градина. – Предучилищно възпитание, 1987, N 5, с. 47.
88.    Факирска Й. Развиващи функции на учебния процес. – Предучилищно възпитание, 1988, 19-20.
89.    Факирска Й. Микрокомпютър в детската градина. – Предучилищно възпитание, 1990, N 2, 23-27.
90.    Факирска Й. Strategie national lors de l’utilisation des ordinaters dans l’ enseignmemt. Sofia, 1988.
91.    Факирска, Й. Ранно откриване на деца със специфични образователни потребности. – Предучилищно възпитание, 2009, №1
92.    Факирска, Й. Предучилищното образование на деца на мигранти в България. – Предучилищно възпитание, 2009, № 5
93.    Fakirska Y. Preparation of pre-school pedagogues to work in a multi-cultural environment. In: Quality education for all through improving Teacher training. UNESCO, Sofia, 2010, p. 159-164.

Непубликувани доклади и научни съобщения, изнесени на
научни семинари, конференции и симпозиуми

1. Развитие на самостоятелността и самоконтрола като основни елементи на учебната дейност., Научна конферниця: “Съвременни тенденции в усъвършенстване на педагогическия процес”., гр. Добрич, май 1996г.
2. Детската градина – възпитателна микросистема, допълваща семейството., Международна научна конференция “Детство и хуманизъм”, ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград., 29-31 май, 1996г.
3. Съвместната дейност в педагогическия процес на детската градина., Национална научно-практическа конференция “Груповото учене – предизвикателство към съвременното начално училище”, Слънчев бряг, 20 май 1996г..
4. Традиции и тенденции в подготовката на децата за училище, доклад, Симпозиум 115 години предучилищно възпитание в България, София, СУ “Св. Климент Охридски”, 1997г.
5. Първа национална среща “Социализация и интегрирано възпитание, обучение и подготовка за училище на деца в неравностойно социално положение”, София, Дом “Надежда”, 8-10 май, 1997г. – научен ръководител.
6. Форми за организация живота на децата в ДДПВ., Втора национална среща по проблемите на възпитателно-образователната работа в ДДПВ “Свободна самостоятелна дейност”, Русе, 13-15.11.1997г., ДДПВ “Надежда”
7. Андерсен, нравствените ценности и детските представи за доброто., научно съобщение, Международен научен семинар:” Андерсеновата приказна традиция и приложението й в детската градина и началното училище”, София, 16-17 май 1995г.
8. Причини за социална неприспособимост и интелектуалната изостаналост на децата без семейства., Научно-теоретична конференция: “Семейството като възпитателен фактор”, 2-3 април, 1994г., ВТУ.
9. Вариативност на организацията на педагогическия процес – нов приоритет в управлението на образованието., гр. Варна, 1-4 юни 1994г.
10. Подбор и структуриране на образователното съдържание за подготвителна група., научна конференция “Детската градина – среда за образование, сътрудничество и творчество”, СУ “Св. Кл. Охридски”, 5-6.06. 1998 г.
11. Конвенцията за защита правата на детето в практиката на българското предучилищно възпитание., Юбилейна конференция 50 години от всеобщата декларация за правата на човека, 29-31 октомври, 1998 г., гр. Банкя
12. Fakirska, Y. Developing the elements of educational activitiе in 5-7 years old children: Childhood Education, International Persspecives, June 27-29, 1995, Oulu, Finland.

ЦИТИРАНИЯ

1.    Кирова М. , Предучилищните учебни заведения в условията на пазарно стопанство, С., 1999, -с. 155 (с. 45, 47, 48)
2.    Гетова К., Сравнителен анализ на програмното съдържание по математика, сп. ПУВ, 9, 2002, с. 13
3.    Габрова Л., Гражданско образование и възпитание в предучилищна възраст, сп. ПУВ, 3, 2003, с. 41
4.    Крушовска Бл. Социалните умения на 5-6-годишните преди постъпване в училище, сп. ПУВ, 5, 2003, с. 34
5.    Татьозов Т. ПУВ, 7, 2003
6.    Велева Д. Програмата “Болница за кукли” и готовността на 5-6-годишните за училище, сп. ПУВ, 1, 1999 г., с. 25
7.    Стоянова М. Динамика на представите за величина при 3-7-годишните, сп. ПУВ, 8, 2002, с. 36
8.    Обретенова Т. Диагностика на готовността за училище, сп. ПУВ, 4, 1999, с. 34
9.    Пенев Радослав ( в дисертацията или автореферата му ! 2000 г.)
10.    Нинова М., Интерактивни методи за гражданско образование,  сп. ПУВ, кн.4, 2006, с. 42
11.     Бояджиева Нели, Принципът за интеркултурност в образованието
12.    Иванова Анелия. Сп. ПУВ, №4, 2009
13.    Колева, М. Педагогика, №1-2, 2009
14.    Петкова, И. Груповата работа с деца от 3 до 7 години, отглеждани и възпитавани в дом за деца, като условие и фактор за ресоциализация, докторска дисертация, 2009, (автореферат?!)
15.    Сп. Воспитатель дошкольного образователново учреждения, бр.11,2009. Вычева, С. Г. Редуцирование и контроль агрессии у детей.стр.412
16.    Годишник т.14 С на „ШУ Епископ Константин Преславски“.Факултет по педагогика и изкуства,т.15 D,.Ун.изд.“Еп.Преславски“,2000,Въчева,С.Форми за работа на детската градина със семейството стр.13.