потребител:    парола:
 

За Нас

Доцент д-р Йорданака Факирска е специалист по предучилищно възпитание. От 2010 г. до юни 2015 г. е доцент в Русенски университет „Ангел Кънчев“.
Работи дълги години като старши научен сътрудник в Националния институт по образование към МОН. Занимава се професионално с изследване на детската игра, с проблеми и особености на развитието на детската личност, с нравстеното формиране, с условията за емоционалното благополучие на детето и ролята му за понататъшното формиране и развитие на личността, с познавателната и умствената дейност на децата, обучението и развитието им и подготовката им за училище. Защитава докторска дисертация на тема „Формиране елементи на учебна дейност у 5-6-годишните деца“. Изследва процесите на развитие на детската личност, ролята на взаимодействието дете-възрастен, изграждането на Аз-образа, саморазвитието и възпитанието на 3-7-годишните деца. Прави задълбочени наблюдения за причините за ранното отпадане от училище. В последните години усилено изследва причините за ранната детска агресия и начините за превенция и рехабилитация. Интересува се и работи по проблемите на децата със специфични възпитателни и образователни потребности.
Проявява интерес към проблемите на възпитанието и развитието на децата от етническите малцинства и по-специално на ромите. Занимава се с проблемите на интеркултурното възпитание.
Специално внимание отделя на въпроса за използването на компютър и съответен софтуер от децата – ползи и вреди. Разработва и сценарии за обучаващи компютърни игри за предучилищна възраст. Три от разработените игри са носители на първа и трета награди на МОН.
Изнася лекции в магистърски програми и пред учители от цялата страна.
Член е на Съюза на учените в България, на Балканското общество за образование -BASOPED, на Асоциацията на професорите от славянските страни -  APSS. Участва в редица международни семинари и конференции по проблемите на предучилищното образование.

За контакт: контакт

По-важни научни публикации:

 1. Факирска Й. Предучилищна педагогика – съвременни проекции и проблеми.. РУ А. Кънчев, ИЦ при РУ „А. Кънчев”, 2012, стр. 168, ISBN 978-954-712-559-9.
 2. Факирска, Й. Педагогически технологии за стимулиране на познавателната дейност на 5-7-годишните. София, Интерклас, 2009, стр. 136, ISBN 978-954-91016-2-1.
 3. Факирска Й. Готовност на 5-6 годишните деца за обучение в училище. С., Макрокосмос, 1998, 80 с.
 4. Факирска, Й. Детето – нашият домашен любимец. София, НИО, 2000, стр. 112, ISBN 954-9783-24-3.
 5. Факирска, Й. Информационни компютърни технологии в детската градина. В: Компютърни дидактични игри в детската градина (методически насоки). Русе, РУ, 2012, стр. 2-25, ISBN 123.
 6. Fakirska, Y. At the school threshold – new approach to children’s preparation for school.// Scientific Bulletin – Education Sciences Series, 2011, No 1, pp. 92-108, ISSN 1584-5915.
 7. Факирска, Й. Възпиране на детската агресия чрез умения на емоционалната интелигентност.// Педагогически новости, 2013, брой 1, стр. 67-78, ISSN 1314-7714.
 8. Факирска, Й. Информационните технологии за развитие на емоционалната интелигентност у 5-7-годишните деца.// Педагогически новости, 2012, брой 1, стр. 3-12, ISSN 1314-7714.
 9. Факирска, Й. Изменение форм или разумное использование современных образовательных технологии в детском саду..// Современный детский сад , Москва., 2011, брой 1, стр. 47-55, ISSN 2221-1608.
 10. Факирска, Й. Превенция на насилието в предучилищна възраст..// Педагогика,, 2011, брой 3, стр. 40-64, ISSN 0861-3982.
 11. Факирска, Й. Ранно откриване на деца със специфични образователни потребности..// – Предучилищно възпитание,, 2009, брой 1, стр. 17-25, ISSN 0204-7004.
 12. Факирска, Й. Предучилищното образование на деца на мигранти в България..// Предучилищно възпитание,, 2009, брой 5, стр. 15-19, ISSN 0204-7004.
 13. Факирска, Й. Профилактика на агресията чрез формиране на нагласи за толерантно поведение.// Предучилищно възпитание, 2006, брой 7, стр. 22-27, ISSN 0204-7004.
 14. Факирска, Й. Проблемът за подготовката на децата за училище.// Предучилищно възпитание, 2004, брой 9, стр. 29-33, ISSN 0204-7004.
 15. Факирска, Й. Интеркултурното образование в детската градина..// Предучилищно възпитание, 2003, брой 9, стр. 6-10, ISSN 0204-7004.
 16. Факирска, Й. Превенция на ранното отпадане от училище на децата роми.(ІІ част).// Стратегии на образователната и научната политика, 2002, брой , стр. 170- 184, ISSN 1310-0270.
 17. Факирска, Й. Децата в риск и бъдещото им развитие.// Предучилищно възпитание, 2001, брой 2, стр. 30-35, ISSN 0204-7004.
 18. Факирска Й. Играя, мисля, смятам, С., Тилия, 1999, 32 с.
 19. Fakirska Y. Prevention of ethnical conflicts through intercultural education. Symposium “Intercultural education. Groups with distinctive cultural identities.” Thessaloniki, Greece, 2001, p. 114-115
 20. Fakirska Y. Intercultural Education in the Kindergarten. , International conference on Intercultural Education in the Balkan Countries, 9-15 of May, 2003, Ohrid, FIROM, PH Kyriakidis Brothers, Greece, 2004, p.121-129
 21. Fakirska Y. The Program “At the School Threshold” – New Approach to Children’s Preparation for School., – І Balkan congress Educational Programs in Balkan Countries Education, Drama, Greece, Eпimeлнрio, 2004 p. 145-156
 22. Fakirska Y. Educatia interculturala incepe inca din gradinita. In Invatamantul primar, Romania, N 4, 2004, p. 48-53
 23. Fakirska Y. Computer didactic game in the kindergarten. Quality in education in the Balkans, 2005, Thessaloniki, Greece, p. 141-149
 24. Preventing aggression by forming tolerant behavior., – International conference “Edu-world 2006”, Pitesti, 2006, p. V-26-35
 25. Факирска Й. Пред прага на училището. Съавт. О. Занков и др. С., Труд, 2000, 100 с.
 26. Факирска Й. Книга за учителя на подготвителна група за училище. Съавт. О. Занков, Ф. Даскалова и др. С. НИО, 2001, 244с.
 27. Факирска, Й. Ранно откриване на деца със специфични образователни потребности. – Предучилищно възпитание, 2009, №1